Se connecter

English | Français

Guide de la veillée mortuaire Collection Guide Capes Créole

Linguistique créole,

Guide de la veillée mortuaire Collection Guide Capes Créole

Ki Amérendien, ki Afriken, ki Zendien, ki Blan, chak sé mak-moun la ki an péyi-Gwadloup la té ni on konpòtasion diféran douvan lanmò. Sé éritaj-lasa ki fè si sosiété kréyol la rivé met si pié stratréji a'y ki ta'y pou babouké lapè a lanmò.

Gid-lasa ka dékatiyé konpòtasion, jan-fè épi jan-vwè a sosiété kréyol la douvan lanmò. An tan-lontan, véyé a moun-mò té on biten pòtalan an péyi-Gwadloup. Sé té on moman longannaj pou mò-la kon pou sé vivan-la.

Kon ou vwè kouri-sikilè la té pasé, sé kon ou vwè vwazen vwazin té ka vini gadé ki mannev yo pé pòté ba met a mò-la. Sé boug-la té ka bradjaké yonn-dé ban pou moun pé sizé oben on ti joupa si kaz-la té two piti. Sé madanm-la té ka pwopté kaz-la, yo té ka méné bwè é manjé, kafé, wonm, bouji, tou sa ki fo pou pasé lannuit épi mò-la. Tout moun té ka kokomiyonné mò-la ; i té lavé, lenjé é pengné dapré koutim kréyol.

Si sé priyè-la té ka méné nanm a moun-mò la monté adan péyi a moun san chapo, yo té ka masonné braraj a tout kominoté-la. On véyé té on bel mòso matjoukann kréyol la moun té ka voyé kont, jé-di-mo, timtim oben kayanbouk (kisisi kisila) alé pou fè lespri a yo maché é défawouché lanmò.

Moun a lantou-la té ka pòté dapiyan-lespri ba met a mò-la, é sé ansanm ansanm yo té ka dépasé lanmò.

Mé jòdi-jou, épi larel-neftaj, véyé ka fet flip flap. Sa nou ka mandé, sé es moun-Gwadloup ké touvé nouvo mwayen aksepté lanmò pou jwi lavi pi bien san yo ped sa yo ja ni la.